Начало arrow Архив на новините arrow Март 2010 arrow Обществено обсъждане на защитата на европейските гори от изменението на климата  
Обществено обсъждане на защитата на европейските гори от изменението на климата Печат
24 март 2010

2-1На 1 март Европейската комисия прие Зелена книга, в която са разгледани варианти за подхода на Европейският съюз в областта на опазването на горите, както и относно информацията за техните ресурси и тяхното състояние. Отговорите от страна на обществеността, държавите-членки, институциите на ЕС и други заинтересовани страни на поставените в Зелената книга въпроси ще послужат като указание за Европейската комисия по въпроса дали е необходимо допълнително действие на равнището на ЕС.

Съдържание и предназначение на Зелената книга

В Зелената книга са посочени основните предизвикателства, стоящи пред европейските гори.В нея са разгледани съществуващите информационни системи в тази област и наличните инструменти за опазване на горите, а също са формулирани и редица въпроси във връзка с разработването на вариантите за бъдеща политика. Зелената книга е част от документацията, разработвана във връзка с приетата от Комисията през април 2009 г. Бяла книга относно адаптирането към изменението на климата
Като се има предвид, че компетенции в областта на горскостопанската политика имат най-вече държавите-членки, дебатът би следвало да се насочи към промените, които изменението на климата обуславя в областта на стопанисването и опазването на европейските гори, както и към начина, по който би следвало да се развива политиката на ЕС в тази област, с оглед да се увеличи нейният принос към инициативите на държавите-членки.

Горите и изменението на климата

Горите имат многобройни и взаимно свързани обществени, стопански и екологични функции.Те осигуряват работни места, доход, а също и суровини за промишлеността и за енергетиката на база възобновяеми източници.Освен това, горите осигуряват защита на почвите, селищата и инфраструктурата, регулират запасите от прясна вода и допринасят за опазване на биоразнообразието.По отношение на изменението на климата, чрез своя прираст горите действат като „поглътители“ на основния парников газ — въглеродния диоксид (CO2), но биха могли да бъдат и източник на CO2 — когато биват изсичани, или при пожари, бури и болести по дърветата.Също така, горите регулират местните и регионални климатични условия.

Площта на горите и другите залесени площи в ЕС възлиза на около 176 милиона хектара, което съответства на над 42% от сухоземната повърхност на ЕС. Площта на европейските гори непрекъснато се е увеличавала в течение на над 60 години и днес представлява 5% от световната горска площ. Повечето гори в ЕС имат прираст по отношение на обема на дървесината и въглеродното съдържание, като по този начин отстраняват допълнителни количества CO2 от атмосферата. Глобално погледнато, обаче, както показват неотдавнашни данни, обезлесяването (главно в развиващите се страни), а също и  другите изменения в земеползването, са причина за около 12-15% от глобалните емисии на CO2.

2През последното столетие средната температура в Европа се е повишила с близо 1 °C и, съгласно най-оптимистичните прогнози, до 2100 г. ще се повиши с още не по-малко от 2 °C. Този бърз темп на дължащото се на човешка дейност изменение на климата надхвърля естествената способност на екосистемите за адаптация. В резултат от това, цели области ще станат неподходящи за някои видове гори, което ще предизвика разместване в естественото разпределение на дървесните видове и ще доведе до промени в прираста на съществуващите горски насаждения. Очаква се екстремните събития като бури, горски пожари, засушавания и горещи вълни да станат много по-чести и/или по-силни, което допълнително ще увеличи натиска върху горите.

Следващи стъпки

Общественото обсъждане на Зелената книга ще се проведе от 1 март до 31 юли 2010 г., на уебсайта Вашия глас в Европа(http://ec.europa.eu/yourvoice). В рамките на обсъждането, Европейската комисия ще организира семинар и среща на заинтересованите страни — в Брюксел, на 3 юни (по време на Зелената седмица).  Също така, Зелената книга ще бъде обсъдена и на конференция на тема опазване на горите, която се организира от испанското председателство и ще се проведе във Valsain, Испания, на 6 и 7 април.
Европейската комисия ще публикува приносите към дебата на уебсайта Europa, като добави и собствен коментар по основните въпроси, разисквани в общественото обсъждане.

Източник:  Представителство на Европейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside