Начало arrow Архив на новините arrow Март 2010 arrow Покана по ОП “Регионално развитие”  
Покана по ОП “Регионално развитие” Печат
24 март 2010

oprrМинистерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.

Настоящата схема цели:
• да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в рамките на 178 малки общини;
• да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура.

Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 178 малки общини.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, начални, основни и средни училища, включително спортни салони (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване), включващо следните под-дейности:
• подмяна на дограма (прозорци, врати);
• топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;
• основен ремонт, модернизация или? подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
• изграждане на инсталации за? оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията;
• балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация;
• ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/ вентилационна инсталация;
• монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;
• въвеждане на енергоспестяващо осветление;
• внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия;
oprr• газифициране на сградата;
• съпътстващи строително-монтажни работи? в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, хидроизолация, (вкл.прилежащото дворно място), свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност.

2. Извършване на обследвания за енергопотребление.

Общ размер на схемата е 27 265 087,74 лева.

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат следните размери на минималната и максималната стойност:
    * минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:        200 000 лв.
    * максимален размер на безвъзмездната финансова помощ :  1  000 000 лв.

ВАЖНО!!!  БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 85% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, В ТАЗИ ВРЪЗКА КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОСИГУРЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 15% СОБСТВЕН ПРИНОС.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 4 юни 2010 г, 16:00 ч.

Насоките за кандидатстване и пълният комплект от документи са одобрени от Ръководителя на УО на ОПРР със Заповед № РД-02-14-316/01.03.2010 г.     
Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на оперативната програма www.bgregio.eu  в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg и на интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg .

Източник:  www.bgregio.eu

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside