Начало arrow Архив на новините arrow Май 2010 arrow Какво стои зад цифрите на бюджет 2010?  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Какво стои зад цифрите на бюджет 2010? Печат
14 март 2010

1През декември Европейският парламент прие бюджета на ЕС за 2010 г., възлизащ на €122,9 милиарда. Сумата представлява около 1,04°% от брутния национален доход на ЕС и потвърждава приоритетите на ЕС, особено по отношение на енергетиката и предприемачеството.

Основното предизвикателство при изготвянето на бюджета за тази година беше да се намерят средства за финансиране на плана за икономическо възстановяване, за който тази година ще са необходими €2,4 милиарда.

Бюджетът за 2010 г. беше последният, приет по правилата на Договора от Ница, според които разходите се разделят на „задължителни” и „незадължителни”. Парламентът отговаряше за незадължителните разходи и нямаше последната дума относно разходите, свързани със селското стопанство или международни споразумения. С влизането в сила на Договора от Лисабон това разграничение се премахва и Парламентът ще решава относно целия бюджет на ЕС заедно със Съвета.

Годишен бюджет за няколко години - По принцип, всяка година Съветът и Парламентът определят заедно европейския бюджет. С оглед недопускането на бюджетни кризи, подобни на кризите, възникнали през 80-те години, Съветът и Парламентът изхождат от предложението на Комисията, въз основа на Многогодишна финансова рамка (МФР), наречена още „Финансови перспективи“.
Тази рамка, която обхваща няколко бюджетни години, определя общия бюджет и максималния таван на разходите във всяка област. Всеки годишен бюджет трябва да остане в рамките зададени в седемгодишното споразумение.

Финансовите перспективи за периода 2007-2013 г. са разделени на пет глави:
1. Устойчив растеж : тази глава включва структурните фондове, изследователската дейност и образованието и се равнява на 382 милиарда евро за период от 7 години.
2. Опазване и управление на природните ресурси: става въпрос за финансирането на общата селскостопанска политика и политиките в областта на околната среда, като тази част от бюджета се равнява на 371 милиарда евро.
3. Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие: тази част възлиза на 10,77 милиарда евро, посветени на дейности в областта на правосъдието и вътрешните работи. Тази сума обхваща също програмите за насърчаване на европейското гражданско съзнание чрез обмен между млади хора, побратимяване на градове или придаване на европейско измерение на медиите и културата.
4. Европейският съюз като глобален партньор: предвидени са 49,5 милиарда евро за инициативи в полза на развиващите се страни, насърчаване спазването на правата на човека, общата външна политика и политиката на сигурност, както и политиката в подкрепа развитието на съседните на ЕС страни.
5. Администрация (включително разходи за превод) : на тази част са посветени 49,8 милиарда евро, т.е 5,75% от общия бюджет.

Европейската комисия е тази, която прави предложението за бюджета и която като изпълнителен орган се занимава с голямата част от изпълнението му.
Съгласно Договора от Лисабон дългосрочният бюджетен план на ЕС, или т.н. финансова перспектива, има правно обвързваща сила (за срок от „поне пет години”, за разлика от сегашния, който обхваща период от седем години). За приемането на финансовата перспектива е необходимо съгласието на Парламента. ЕП предложи сегашната финансова перспектива да бъде продължена до 2015 или 2016 г., за да могат сроковете на следващите финансови перспективи за съвпадат с мандатите на Парламента и Комисията.

Основни промени в бюджета на ЕС съгласно Договора от Лисабон:
- премахнато е разграничението между задължителни и незадължителни разходи;
- Парламентът и Съветът решават заедно относно бюджета на ЕС;
- финансовата перспектива има правно обвързваща сила;
- едно четене в Парламента и Съвета, последвано от работа в помирителния комитет, заменя двете предишни четения.
Комисията ще представи проекта си на бюджет за 2011 г. през април или май. След това Съветът и Парламентът, чрез комисията по бюджети, ще преговарят през лятото и началото на есента. Окончателният бюджет вероятно ще бъде определен на среща на помирителния комитет през ноември и ще бъде приет през декември.

Откъде идват парите? - за 2010 г. приходите са предимно от следните източници:
• ДДС (11°% от всички приходи)
• Мита и налози върху захарта, събирани от държавите-членки за ЕС (11°%)
• Вноски от държавите-членки в зависимост от националния доход (76° %)

Източник: Европейски парламент

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside