Начало arrow Архив на новините arrow Май 2010 arrow Покана по ОП "Регионално развитие"  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Покана по ОП "Регионално развитие" Печат
14 март 2010

6-1Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”.

Настоящата схема цели:

- да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските агломерации;
- да се осигури използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в общинска образователна инфраструктура.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 86 общини от градските агломерационните ареали.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища, включително спортни салони (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване), включващо следните под-дейности:
- подмяна на дограма (прозорци, врати);
- топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;
- основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект,
- изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията.
- балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация;
- ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация;
- монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;
- въвеждане на енергоспестяващо осветление;
- внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия;
- газифициране на сградата;
- съпътстващи строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, хидроизолация, (вкл. прилежащото дворно място), свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност.

2. Извършване на обследвания за енергопотребление.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 78 233 200 лева. Размер на съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (85%) е 66 498 220 лева.
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани, важат следните размери на минималната и максималната стойност:

Компонент 1:
минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 000 лв.

Компонент 2:
минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 5 000 000 лв.

ВАЖНО!!! Безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема не може да надвишава 85% от общата стойност на проектното предложение, в тази връзка кандидатите следва да осигурят задължително 15% собствен принос.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 20 май 2010 г, 16:00 ч.

Насоките за кандидатстване и пълният комплект от документи са одобрени от Ръководителя на УО на ОПРР със заповед № РД-02-14-285/19.02.2010 г.
Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на оперативната програма http://www.bgregio.eu/ в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството http://www.mrrb.government.bg/ и на интернет-страницата на Единния информационен портал http://www.eufunds.bg/

Източник: http://www.bgregio.eu/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside