Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2010 arrow Подпомагане на производители на ягоди и малини  
Подпомагане на производители на ягоди и малини Печат
25 януари 2010

1Покана за подаване на заявления по Наредба № 6/12.03.2008 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка /ДВ бр. 31 от 21.03.2008 г./. Кандидатите за изкупвачи и първи преработватели подават ежегодно в срок до 31.01.2010 г. в Министерство на земеделието и храните, дирекция ”Растениевъдство” заявление за признаване, като изкупвачи или първи преработватели по образец, съгласно приложение № 2 от Наредбата.

Съгласно чл. 4 от Наредба № 6 - Земеделските стопани получават директни плащания за производството на ягоди и/или малини, предназначени за преработка, когато:
1. са заявили площите за производство на ягоди и/или малини, предназначени за преработка, по реда на Наредба № 107 от 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ (ДВ, бр. 84 от 2006 г.) и заявените площи са с минимален размер 0,1 ха;
2. са сключили договори за изкупуване на ягоди и/или малини, предназначени за производство на продукти по приложение № 1, с одобрени първи преработватели или изкупвачи на територията на страната, или с признатата организация или група производители, в която членуват;
63. одобрените изкупвачи или признатата организация или група производители, които са изкупили ягодите и/или малините, предназначени за преработка, са сключили договор с одобрен първи преработвател;
4. са приложили договорите по т. 2 и 3 към заявлението по т. 1 в срока по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 107 от 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ;
5. реално са доставили на първите преработватели и/или изкупвачите договорените количества ягоди и малини, предназначени за преработка;
6. при извършване на проверки на подаденото заявление Разплащателната агенция не е установила нередности.

Източник:  Министерство на земеделието и  храните

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside