Начало arrow Програми arrow Оперативни програми  
Оперативни програми

В резултат на пълноправното си членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България участва за първи път в кохезионната политика на ЕС през програмния период 2007 - 2013 г.

Целта на кохезионната политика на ЕС е подкрепа за икономическото, социалното и териториално сближаване чрез намаляване на разликата в нивото на развитие на регионите и държавите членки. Тези цели се осъществяват чрез следните финансови инструменти: Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд. Средствата по тези фондове се разпределят съгласно строго определени правила между държавите членки по критерии, свързани с нивото им на просперитет.

В България съществуват две основни нива на национални програмни документи, съгласно които страната ще прилага кохезионната политика. Това са Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и 7-те оперативни програми (ОП).

Допълнителна информация за Структурните фондове на ЕС за България може да намерите на страницата  http://www.eufunds.bg/, която се поддържа от дирекция "УСЕС" на Министерство на финансите

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ”
ОП ”ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА”
ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
ОП “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”
ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside